2018-2021 pågår FoU-programmet Lärares praktik och profession som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill fördjupa det kollegiala arbetet med hjälp av aktionsforskning som modell, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Fokus ligger på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet samt att arbeta fram en digital version av aktionsforskning.

Aktuellt

Den 29 september arrangeras en öppen konferens om resultatet i programmet. Fokus kommer att ligga på frågor som; vilka utvecklingsresultat har nåtts?, Vilka forskningsresultat har nåtts? Hur kan lärare utveckla sin praktik och stärka sin profession? Vad är rektorers och huvudmännens roll?
Läs mer om program och anmälan.

Observera att deltagare i FoU-programmet Lärares praktik och profession inte behöver anmäla sig, de är automatiskt redan anmälda.

 

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Vad händer i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän.

Publikationer

Här listas kommande publikationer.

Vilka är med?

Medverkande huvudmän i programmet är:

  • NTI
  • Eskilstuna kommun
  • Kunskapsskolan
  • Hässleholm kommun

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen är representerad. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. 

Kontaktuppgifter

Anette Jahnke, Projekt- och processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95

Karin Hermansson. FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

Mer om programmet

Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, samtalar med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, och Åsa Hirsh, lektor. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

Varför ett FoU-program?
De senaste åren har ett intensivt arbete lagts ner av lärare och rektorer genom fortbildningsinsatser som bygger på kollegialt lärande såsom Matematiklyftet och Läslyftet. För alla involverade är det viktigt att arbetet inte bara ger kortsiktiga resultat utan att lärares nya kunskaper kommer till användning och att väckta frågor om undervisningen undersöks, analyseras och besvaras systematiskt. Allt fler lärare arbetar kollegialt och blir allt kunnigare i att utveckla sin praktik. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av allt fler så att lärare vidareutvecklar sin professionalitet. Det saknas också forskning kring de komplexa processerna som sätts igång i ett kollegialt arbete. Mer kunskap behövs kring under vilka omständigheter, varför och hur lärares undervisning och professionalitet utvecklas. Dessutom kan lärares ökade ämnesdidaktiska kompetens genom fortbildningsinsatser bidra till utveckling av den didaktiska praktiknära forskningen.

Det kollegiala arbetssättet är numera även inskrivet i de justerade läroplanerna (som införs 1 juli 2017 med anledning av att stärka elevers digitala kompetens). Samtidigt pekar skollagen på att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom FoU-programmet kommer huvudmannen att få stöd i att utarbeta forskningsbaserade arbetsformer för hur lärare kan dela med sig av sin kunskap och lära av varandra så att såväl lärares praktik som professionalitet långsiktigt utvecklas och ger hållbara effekter.

Anette Jahnke: Från kollegialt lärande till kollegialt kunnande, Skola och samhälle (mars, 2017):

Handbok för medverkande i FoU-program