FoU-programmet Lärares praktik och profession startade 2018 och avslutades 2021. Det syftade till att vidareutveckla ett långsiktigt, kollegialt forskningsbaserat arbetssätt så att lärare i högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Fokus låg på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet.
.

Publikationer

Slutrapport

Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem? (2021)

Exempelsamling: Bilagan Aktionsforskningsstudier från LPP finns här tillgänglig i form av ett Google kalkylark med klickbara länkar till presentationer av studierna.

 

Utvecklingsartiklar

Edin, M., Mall hjälper elever med matematiska resonemang. Publicerad i artikelserien Leda & Lära 1/2020.

 

Övriga publikationer

Utvärdering av FoU-programmet Lärares praktik och profession av Emerga Institute.
.
.

Vad ska programmet leda till?

Syftet är att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning.

Arbetet i FoU-programmet har genomförts som en process under tre år och planerats utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leddes av en styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän.

 

Vilka är med?

Medverkande huvudmän i programmet:

  • NTI Gymnasiet
  • Eskilstuna kommun
  • Kunskapsskolan
  • Hässleholm kommun

Hur leds arbetet?

Programmet leds av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen är representerad. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet bedrevs genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning under ledning av docent Anette Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet. 

Kontaktuppgifter

Anette Jahnke, Projekt- och processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95

Karin Hermansson. FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

Mer om programmet

Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, samtalar med de forskare som går in i programmet; Anette Olin, docent, och Åsa Hirsh, lektor. Diskussionen omfattar bland annat vikten av kollegialt lärande och digital tillgänglighet.

Varför ett FoU-program?
De senaste åren har ett intensivt arbete lagts ner av lärare och rektorer genom fortbildningsinsatser som bygger på kollegialt lärande såsom Matematiklyftet och Läslyftet. För alla involverade är det viktigt att arbetet inte bara ger kortsiktiga resultat utan att lärares nya kunskaper kommer till användning och att väckta frågor om undervisningen undersöks, analyseras och besvaras systematiskt. Allt fler lärare arbetar kollegialt och blir allt kunnigare i att utveckla sin praktik. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av allt fler så att lärare vidareutvecklar sin professionalitet. Det saknas också forskning kring de komplexa processerna som sätts igång i ett kollegialt arbete. Mer kunskap behövs kring under vilka omständigheter, varför och hur lärares undervisning och professionalitet utvecklas. Dessutom kan lärares ökade ämnesdidaktiska kompetens genom fortbildningsinsatser bidra till utveckling av den didaktiska praktiknära forskningen.

Det kollegiala arbetssättet är numera även inskrivet i de justerade läroplanerna (som införs 1 juli 2017 med anledning av att stärka elevers digitala kompetens). Samtidigt pekar skollagen på att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom FoU-programmet kommer huvudmannen att få stöd i att utarbeta forskningsbaserade arbetsformer för hur lärare kan dela med sig av sin kunskap och lära av varandra så att såväl lärares praktik som professionalitet långsiktigt utvecklas och ger hållbara effekter.

Anette Jahnke: Från kollegialt lärande till kollegialt kunnande, Skola och samhälle (mars, 2017):

Handbok för medverkande i FoU-program