SAVE THE DATE!

Forskning visar att undervisning som fokuserar på språkets roll i alla ämnen gynnar alla elever och är nödvändigt för flerspråkiga elever, en grupp som ökat under det senaste årtiondet.

Enligt en nyligen publicerad forskningsrapport från SNS har andelen flerspråkiga elever, i årskurs 9, fördubblats de senaste 10 åren samtidigt som gapet mellan inrikes och utrikes födda elevers studieresultat har växt.

Hur kan ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet bidra till att minska gapen och hur kan lärare utveckla ett sådant? Kan kollegialt och kollaborativt lärande bidra? Om det handlar Ifous mötesplats “Språkutvecklande arbetssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

Forskare och praktiker från Ifous tre FoU-program Nyanländas lärande, Språkutvecklande arbetssätt i SFI och Inkluderande lärmiljöer kommer bland annat att ge exempel på: 

  • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom grundskola och vuxenutbildning, 
  • hur kollegialt lärande kan bidra till undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 
  • hur styrning och ledning kan skapa förutsättningar för ett systematiskt kollegialt lärande 


Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program.


När? Tisdag 8 september, kl. 8.30 – 17.00
Var? Piperska muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm
Mötesplatsen kommer att arrangeras antingen på plats eller digitalt, beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid tillfället

Vill du veta mer? Kontakta
Henrik Hamilton
Tfn: 073 – 65 65 822

henrik.hamilton@ifous.se